Ekonomi Bakanlığı Geri Odeme Destekli Strateji Senaryo Planlama ve Bütçe Eğitimi

Eğitim Başlangıcı: 19 Eylül 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi İleri
Orta
Kurumsal Gelişim
Muhasebe Finans
1.050,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Stratejik Yönetim ve Hedef Belirleme

 • Yönetsel Trendler ve Yönetişim
 • Stratejik Düşünce ve Stratejik Yönetim
 • Stratejik Planlama Süreci
  • Dış Çevre, Yakın Çevre, Sektör Analizi
   • Göstergeler ve Öncü Göstergeler
   • Kur, Fiyat, Faiz Tahminleri
   • 10 Yıllık Vizyon, 3 Yıllık Öngörü Belirlenmesi
  • Paydaşlarla Birlikte Büyüme
  • Beklentiler ve BSC Kurumsal Karne Hedefleri
   • Müşteri Sektör ve Segment Beklentileri ( Müşteri Boyutu )
   • Pay Sahibi Beklentileri ( Finansal Boyut )
   • İnsan Kaynakları Beklentileri, Tedarikçi ve Çözüm Ortakları Beklentileri
 • Yönetim Kurulunun Yıllık Öngörülerinin Belirlenmesi
  • Aktif Büyüklük, Cirosal Büyüklük, EBİTDA
  • Özkaynak Verimliliği, Cari Oran, Finansal Kaldıraç

Müşteri Beklentilerinin Yönetilmesi ve Pazarlama Stratejileri ve Talep Projeksiyonu (Segmentsel ve Ürünsel)

 • Değişen Pazar İhtiyaçları ve Müşteri Beklentileri
 • Pazarlamanın 4P’si ( Product, Place, Price, Promotion ) ve Talep Projeksiyonundaki Yeri
 • 4P’den 4C’ye Değişim Süreci
 • Ülke, Sektör, Segment, Müşteri Pareto Analizleri ve Optimizasyonu
 • Ana Strateji Matrisi ve Büyüme Alanlarının Tespiti
 • Eski, Yeni Pazarlar; Eski, Yeni, Çapraz Çözüm ve Ürünler
 • Talebi Yönetmek ve Talebi Planlamak
 • Talep Projeksiyonunda Temel Bileşenler ( Tüketici / Müşteri Beklentileri, Rekabet, Makro Ekonomik Etkiler )
 • Talep Projeksiyonunda Mikro Yönetim ( Segmentler, Ürünler, Bayi, Satış Noktası Bazında Tahminleme )

Stratejik Hedeflerin Kurum ve Bireysel Hedeflere Entegrasyonu

 • Mevcut Durum Analizleri ( AS-IS )
  • Departman Son Üç Yıl Performans Tablo ve Analizleri
   • Güncel Departman SWOT’ları
 • Temel Stratejiler ( Büyüme, Küçülme, Durumu Koruma vb. ) ve Seçme Kriterleri
 • Ana Yol Haritasının Netleşmesi ve Senaryo Planlama ( TO BE Analyses )
 • Departman Açıklıklarının Tespiti ( GAP Analyses ), İyileştirme Projeleri ve Taahhütler
 • Senaryo Çerçevesinde Ölçülebilir Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
 • Senaryo Çerçevesinde Departman Ölçülebilir Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
 • Senaryo Çerçevesinde Bireylerin Ölçülebilir Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
 • Senaryo Başarısı için Kurum yönetim içim ve Kültürünün Belirlenmesi
 • Strateji, Senaryo ve Hedeflerin SMARTS Yaklaşımıyla Analizi
  • S Specific ( Süreçlere ve Kişilere Doğru İndirgenmiş mi? )
  • M Measurable ( Ölçülebilir mi? )
  • A Achievable ( Başarılabilir mi? )
  • R Related ( Kurumsal Karne ve Kişisel BSC Hedeflerle İlişkili mi? )
  • T Time-Bound ( Zamanla Sınırlanmış mı? )
  • S Streching ( Zorlayıcı mı? )

Senaryo Planlama ve Bütçeleme Teknikleri

 • Temel Terminoloji
  • İşletme Bütçeleri
   • Program Bütçe
   • Yatırım Bütçesi
   • Nakit Akış Bütçesi
  • Esnek Bütçeler
  • Öncelik Sıralı Bütçeler
  • Sıfır Tabanlı Bütçeler
  • Sorumluluk Bütçeleri
 • Bütçe Organizasyonu ve Hazırlık Çalışmaları
 • Bütçe Komisyonu ve Hazırlık Çalışmaları

Departman Bütçeleri

 • Satış ve Pazarlama Bütçesi
  • Pazarlama Planı
  • Faaliyet Hacminin Planlanması
  • Satış Hacminin Planlanması ve Nakit Giriş Bütçesi
 • Diğer Departmanların S&P Hedeflerine Göre Pozisyon Almaları
  • Personel İhtiyaçları
  • Altyapı İhtiyaçları
  • Üretim / Hizmet Yatırım İhtiyaçları
  • Ar-Ge İhtiyaçları
 • İnsan Kaynakları Bütçesi
  • Personel Bütçesi
  • Taşeron Bütçesi
  • Taşeron Hizmetler Bütçesi
  • İK Nakit Çıkış Bütçesi
 • Satılan Malin / Hizmetin Maliyetinin Bütçesi
  • Mal / Hizmet Üretim Hacminin Planlanması
  • Malzeme ve/ veya İhtiyaç Planlaması, Satın Alma Bütçesi ve Nakit Çıkış Bütçesi
  • Direk İşçilik Bütçelemesi ( Üretim Yapan Firmalar için )
  • Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi ( Üretim Yapan Şirketler için )
  • SMM Bütçesi
 • Brüt Ticari Kar Bütçelemesi
 • Faaliyet Masrafları Bütçesi
  • İş Geliştirme ve/ veya Ar-Ge Giderleri Bütçesi
  • Pazarlama ve Satış Giderleri Bütçesi
  • Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Faaliyet Karı Bütçelemesi
 • Yatırım Bütçesi
  • Yatırım Tipleri
  • Yatırım Projesinden Beklenenler
  • Fizibilite Raporunun Amacı ve Önemi
  • Fizibilite Raporunda Olması Gerekenler
   • Ekonomik Etüd
   • Piyasa Araştırması ve Talep Tahmini
   • Maliyetler ( Kısa Dönem, Uzun Dönem )
   • Kuruluş Yeri Seçimi
 • Teknik Etüd
 • Mali Etüd
  • Net Bugünkü Değer ( Net Present Value NPV )
  • İçsel Verimlilik Oranı ( Internal Rate of Return IRR )
  • Yatırım Geri Dönüş Oranı ( Return of Investment ROI )
  • Geri Ödeme Süresi ( Pay Back Period PBP )
  • Fayda Maliyet Oranı ( Benefit / Cost Ratio BCR )
 • Nakit Akış Bütçesi
 • Olağan Gelir Bütçesi
 • Olağan Gider Bütçesi
 • Finans Masrafları Bütçesi
 • Vergi ve Net Kar Bütçesi
 • Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
 • Proforma Bilançonun Hazırlanması
 • Proforma Mali Analiz

Bütçe Revizyon Kararları

Bütçe Performans Kriterleri

Bütçe Kontrol Teknikleri

 • Bütçe Kontrol ve Sapma Analizleri
 • Bütçe Sapmalarının Raporlanması
 • Bütçe Açıklıklarının Yönetilmesi

Bilanço Okuma, Diğer Mali Tabloların Analizi ve Finansal Rasyolar

 • Kısaca Tek Düzen Hesap Planı
  • Bilanço Hesapları
  • Gelir Tablosu Hesapları
  • Nazım Hesaplar
 • Mali Tabloların Tanımlanması
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Proforma Bilanço
  • Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme Uygulamaları
 • Mali Tabloların Analizi
  • Net İşletme Sermayesi Analizleri
  • Alacaklar ile İlgili Analizler
  • Stoklar ile ilgili Analizler
  • Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme Uygulamaları
 • Finansal Rasyolar
  • Likidite
  • Borçlanma
  • Karlılık – Verimlilik
  • Faaliyet
  • Finansal Kaldıraç
 • Kurumun Finansal Analizi ile ilgili Raporlama Teknikleri
 • Finansal Raporlama Sonrası Yapılması Gereken Eylemler
  • İhtiyaçların Temini
  • Fazlalıkların Yönetimi
  • Risklerin Yönetimi
  • Bilanço İyileştirme Hedefleri

İş Planı ve Bütçe ile Şirket Yönetimi

 • İş Planı ve Bütçe Farkı
 • Yetki Çizelgesi ile Sorumluluk ve Yetkilerin Belirlenmesi
 • Bütçe Gerçekleşme Oranları ile Açıklıkları Yönetme
 • Vaka Çalışması

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Verimliliklerin Arttırılması

 • Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi
 • Kısaca Uluslararası Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
  • Faaliyet Tabanlı Yönetim / Maliyet / Planlama Sistemleri
  • Hedef Maliyetleme
  • Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
  • Tam Zamanında Yaklaşımı ( JIT ) ve Maliyetleme
  • Kaizen Maliyetleme
  • Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
 • İşletmelerde Kar Planlaması
  • Maliyet Hacim İlişkilerinin Belirlenmesi
  • Maliyet – Hacim – Kar Analizleri
  • En Uygun Mamul Satış Karışımının Saptanmasıbr /> Alternatif Üretim ve Faaliyet Kararları
  • Müşteri Karlılık Analizi
 • Fiyatlandırma Kararları
  • Fiyatlama Stratejileri
  • Fiyatlama Kararlarının Ekonomik Alt Yapısı
  • Tam ve Değişken Maliyetlere Göre Fiyatlama
  • Hedeflenen Kar/ Varlıklar Oranına Göre Fiyatlama
  • Pazara Yönelik Fiyatlama

Kısaca Hedef – Sonuç Ölçümleri ve Performans Yönetimi ile Entegrasyonu

* KDV dâhil toplam tutarın % 70’i Ekonomi Bakanlığı tarafından kurumlara iade edilmektedir.
* Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir.

Kontenjan
15 kişi
Eğitimin Yeri
Titanic City Hotel Taksim, İstanbul (Ulaşım)
Oturumlar
19 Eylül 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
20 Eylül 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
21 Eylül 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 6 kez verildi

Dr. Murat BUKET

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden sonra mezun olduktan sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Finansal Yönetim alanında yüksek lisansını ve Kadir Has Üniversitesi’nde Finans ve Bankacılık üzerine doktorasını tamamlamıştır. Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Interbank, ABN Ambro, Yapı ve Kredi Bankalarında farklı pozisyonlarda görev almış olan BUKET, MNG Menkul Değerler, Dış Yatırım Menkul Değerler, Ekinciler Yatırım ve Menkul Değerler firmalarında da çalışmıştır. Halen Maltepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak ekonomi bankacılık ve finans dersleri vermekte olup aynı zamanda serbest Kurumsal Finansman ve Yabancı Sermaye Danışmanı mesleğini de yürütmektedir. Türk Telekom, Vestel, Kordsa Global, Tüpraş gibi Türkiye'nin dev kuruluşlarına da eğitim veren BUKET, 2006 senesinden itibaren bilgi ve tecrübelerini Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika programında yüzlerce kurum ve katılımcı ile paylaşmaktadır.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.